De Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen

Onze doelstelling

Eind juni 2015 heb­ben en­ke­le men­sen in Nij­me­gen en om­ge­ving het ini­ti­a­tief ge­no­men tot de op­rich­ting van de Werk­groep Ca­ri­bi­sche en Azi­a­ti­sche Cul­tuur Nij­me­gen (WCACN).

De werk­groep is op­ge­richt omdat er onder Ca­ri­bi­sche Nij­me­ge­na­ren een groei­en­de be­hoef­te be­staat om meer te weten over de ach­ter­grond en her­komst van hun cul­tu­re­le ver­wor­ven­he­den.

De werk­groep richt zich niet al­leen op per­so­nen van Su­ri­naam­se, An­til­li­aan­se of Aru­baan­se af­komst, maar op ie­der­een die zich ver­want of ver­bon­den voelt met deze groe­pen of be­lang­stel­ling heeft voor het his­to­ri­sche en cul­tu­re­le erf­goed van groe­pen in het Ca­ri­bisch ge­bied die deels ook van Azi­a­ti­sche oor­sprong zijn. De ac­ti­vi­tei­ten heb­ben gro­ten­deels een cul­tu­reel-edu­ca­tief ka­rak­ter en zijn ge­richt op taal, cul­tuur, his­to­rie, ar­chi­tec­tuur, dias­po­ra, li­te­ra­tuur/poëzie, kunst, zang en mu­ziek.

De bij­een­kom­sten vin­den plaats via le­zin­gen, debat, mi­ni-sym­po­sia, boek­be­spre­king, work­shops, ex­po­si­ties, to­neel, film en the­a­ter. De le­zin­gen wor­den ver­zorgd door des­kun­di­gen of gast­spre­kers met bij­zon­de­re ken­nis over het on­der­werp waar­voor ze wor­den uit­ge­no­digd. 

 

Over het al­ge­meen heb­ben zij re­la­tief veel hier­over ge­pu­bli­ceerd of hun maat­schap­pe­lij­ke spo­ren op het be­tref­fen­de ter­rein ver­diend.

Voor­als­nog or­ga­ni­seert de werk­groep drie tot hoog­uit vier bij­een­kom­sten of ac­ti­vi­tei­ten per jaar.

De eer­ste bij­een­kom­sten zijn ge­mid­deld door on­ge­veer 40 tot 60 per­so­nen be­zocht. Het is niet uit­ge­slo­ten dat de op­komst in de toe­komst wat hoger zal uit­val­len. De bij­een­kom­sten vin­den voor­als­nog plaats in Wijk­cen­trum Du­ken­burg in Nij­me­gen, mee­st­al op een za­ter­dag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

 De werk­groep staat niet ge­re­gi­streerd bij de Kamer van Koop­han­del en ont­vangt geen sub­si­die. Per bij­een­komst wordt daar­om een klei­ne eigen bij­dra­ge ge­vraagd om een deel van de kos­ten te dek­ken. Door­gaans is de bij­dra­ge € 2,- per keer, maar deze kan, af­han­ke­lijk van de kos­ten, soms ook wat hoger uit­val­len.

 

Wie zijn wij?

De Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen bestaat uit een kerngroep, die de bijeenkomsten voorbereidt en een aantal overige leden.

De kerngroep  van links naar rechts:

Johan Dwarkasing - Radj Jangali -Ronney De Abreu - Wendla Aalstein - Henk Moeniralam

Overige leden van de werkgroep:

Farida Dewanchand - John Hope - Fahida Ilahibaks - Usha Ganesh - Ferdie Peters - Dean Richardson - Rigoni De Abreu